Nhảy đến nội dung
x

Chương trình liên kết

Những chương trình trao đổi và liên kết hiện nay đang được khoa triển khai thực hiện bao gồm:

1. Trao đổi SV_Exchange student

2. Khóa học mùa hè_Summer school

3. Học phần nghề nghiệp_Career Development Module   

4. Đào tạo một học kỳ _ One semester program / Internship Program for one semester