Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Kết quả xử lý học vụ_Khoa MT&BHLĐ

Khoa MT&BHLĐ thông báo kết quả xử lý học vụ quá hạn đào tạo như sau:

1) Danh sách sinh viên được cứu xét.

2) Danh sách sinh viên không đươc cứu xét.

Lưu ý: Sinh viên được cứu xét liên hệ Khoa để đăng ký môn học, đăng ký lớp vét theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/1lppLpb-IsPSm1cHEZomxCYlL1oMY-ARc75weXyWZavY/edit .