Nhảy đến nội dung
x

Văn bản pháp luật chuyên ngành_KHMT_CNKTMT

STT

Số ký hiệu

Nội dung

Tải về

Ngày ban hành

1

55/2014/QH11

Luật Bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

23/06/2014

2

57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

15/11/2010

3

20/2008/QH12

Luật Đa dạng sinh học

 
 

WORD

PDF

13/11/2008

4

40/2019/NĐ-CP

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ

 

WORD

PDF

13/05/2019

5

25/VBHN-BTNMT

Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

10/12/2018

6

59/2017/NĐ-CP

Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

 
 

WORD

PDF

12/05/2017

7

164/2016/NĐ-CP

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

WORD

PDF

24/12/2016

8

155/2016/NĐ-CP

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

18/11/2016

9

154/2016/NĐ-CP

Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
 

WORD

PDF

16/11/2016

10

12/2016/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

WORD

PDF

19/02/2016

11

38/2015/NĐ-CP

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

 
 

WORD

PDF

24/04/2015

12

18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 
 

WORD

PDF

14/02/2015

13

19/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014

 
 

WORD

PDF

14/02/2015

14

03/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

 
 

WORD

PDF

06/01/2015

15

127/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 
 

WORD

PDF

31/12/2014

16

114/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 
 

WORD

PDF

26/11/2014

17

80/2014/NĐ-CP

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

 
 

WORD

PDF

06/08/2014

18

59/2014/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

 
 

WORD

PDF

16/06/2014

19

179/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

14/11/2013

20

160/2013/NĐ-CP

Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 
 

WORD

PDF

12/11/2013

21

25/2013/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
 

WORD

PDF

29/03/2013

22

69/2012/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

14/09/2012

23

108/2011/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi ND 69-2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

 
 

WORD

PDF

30/11/2011

24

74/2011/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

WORD

PDF

25/08/2011

25

67/2011/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường

 
 

WORD

PDF

08/08/2011

26

69/2010/NĐ-CP

Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

 
 

WORD

PDF

21/06/2010

27

65/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đa dạng sinh học

 
 

WORD

PDF

11/06/2010

28

69/2008/NĐ-CP

Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

 
 

WORD

PDF

30/05/2008

29

120/2008/NĐ-CP

Nghị định về quản lý lưu vực sông

 
 

WORD

PDF

12/01/2008

30

81/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

 
 

WORD

PDF

23/05/2007

31

59/2007/NĐ-CP

Nghị định về quản lý chất thải rắn

 
 

WORD

PDF

09/04/2007

32

140/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

 
 

WORD

PDF

22/11/2006

33

41-NQ/TW

Nghị quyết của Bộ chính trị số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 
 

WORD

PDF

15/11/2004

34

16/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
 

WORD

PDF

22/05/2015

35

78/2014/QĐ-TTg

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

 
 

WORD

PDF

26/12/2014

36

73/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

 
 

WORD

PDF

19/12/2014

37

31/2014/QĐ-TTg

Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

 
 

WORD

PDF

05/05/2014

38

25/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
 

WORD

PDF

25/03/2014

39

1788/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

 
 

WORD

PDF

01/10/2013

40

38/2011/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường thuộc cơ sở công ích nhà nước

 
 

WORD

PDF

05/11/2011

41

16/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 
 

WORD

PDF

31/12/2008

42

04/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành Quy chuẩn Quốc gia về môi trường

 
 

WORD

PDF

18/07/2008

43

58/2008/QĐ-TTg

Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

 
 

WORD

PDF

29/04/2008

44

03/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ

 
 

WORD

PDF

18/04/2008

45

02/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

 
 

WORD

PDF

16/04/2008

46

19/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định

 
 

WORD

PDF

26/11/2007

47

10/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh nước mặt lục địa

 
 

WORD

PDF

05/07/2007

48

184/2006/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia thực hiện công ước Stockhom về các chất ô nhiễm khó phân huỷ

 
 

WORD

PDF

10/08/2006

49

01/2019/TT-BTNMT

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

08/03/2019

50

35/2018/TT-BTNMT

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

28/12/2018

51

18/VBHN-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

10/12/2018

52

15/VBHN-BTNMT

Thông tư hướng dẫn phân loại các quyết định ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

10/12/2018

53

24/VBHN-BTNMT

Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

10/12/2018

54

08/2018/TT-BTNMT

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

14/09/2018

55

09/2018/TT-BTNMT

Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

14/09/2018

56

02/2018/TT-BTNMT

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

29/06/2018

57

67/2017/TT-BTNMT

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

25/12/2017

58

34/2017/TT-BTNMT

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
 

WORD

PDF

04/10/2017

59

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

WORD

PDF

27/09/2017

60

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 
 

WORD

PDF

27/09/2017

61

24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

 
 

WORD

PDF

01/09/2017

62

20/2017/TT-BTNMT

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

 
 

WORD

PDF

08/08/2017

63

02/2017/TT-BTNMT

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

 
 

WORD