Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City”

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa với Ban Nghiệp vụ Đầu tư Bộ Kinh tế Đài Loan và Trường Đại Học Tôn Đức Thắng ký vào ngày 14/12/2018.

Nhằm để hỗ trợ cho doanh nghiệp Đài Loan thực hiện công tác tuyển dụng nhân tài tại Việt Nam, cũng như để sinh viên Trường có thêm cơ hội làm việc tại doanh nghiệp Đài Loan. Ban Nghiệp vụ Đầu tư Bộ Kinh tế Đài Loan sẽ tổ chức sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City” dành cho sinh viên đa dạng ngành nghề, thời gian thực hiện từ ngày 10/11/2020 đến ngày 09/12/2020. Địa điểm tổ chức: sàn giao dịch tuyển dụng trực tuyến: http://careers4u.tw/VN.

Sinh viên có thể tham dự trực tuyến theo đường dẫn: http://careers4u.tw/VN.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ cô Huỳnh Huệ Nhi:  +84-28-38349196 (Việt Nam)

Email: hochiminh@moea.gov.tw

Lưu ý: Sinh viên tham gia chương trình sẽ được tính điểm hoạt động theo quy định.