Nhảy đến nội dung
x
Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội An toàn Sức khỏe Tp.HCM (Ho Chi Minh City Occupational Safety and Health Association – HOSHA)
Khoa MT&BHLĐ phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội An toàn Sức khỏe Tp.HCM (Ho Chi Minh City Occupational Safety and Health Association – HOSHA).