Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác

Hợp tác

Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp

Thông tin về các doanh nghiệp thân hữu

Chương trình hợp tác

Chương trình hợp tác

Các chương trình hợp tác nghiên cứu

Hợp tác quốc tế

Đối tác nước ngoài

Đối tác nước ngoài

Các đối tác nước ngoài làm việc với khoa trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo các khóa trao đổi ngắn hạn học ở nước ngoài giúp sinh viên khoa đến các trường đối tác nghiên cứu - học tập; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giảng viên chất lượng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của khoa; đưa sinh viên quốc tế đến khoa giao lưu - học tập; tham gia tổ chức hội thảo Quốc tế; cấp học bổng cho sinh viên học chương trình Cao học và Nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Trao đổi ngắn hạn

Trao đổi ngắn hạn

Chương trình liên kết

Chương trình liên kết

Cựu sinh viên

Hội cựu sinh viên

Hội cựu sinh viên

Tấm gương cựu sinh viên thành đạt

Tấm gương cựu sinh viên thành đạt