Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh 2019: Thạc sĩ - Ngành Kỹ thuật Môi trường

1. GIỚI THIỆU NGÀNH

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Môi trường nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên gia giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, tái chế chất thải, sản xuất sạch…có khả năng tổ chức và thực hiện những đề tài hay chương trình nghiên cứu khoa học và tham gia giảng dạy ở các bậc học. 

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
  • Hình thức đào tạo tập trung.
  • Thời gian đào tạo 02 năm.
  • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật.

Tờ rơi tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật Môi trường.