Nhảy đến nội dung
x
Khảo sát về chương trình 4+1
Phòng Sau đại học đang triển khai thực hiện khảo sát về chương trình 4+1.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra cho học viên cao học
Ban Giám hiệu đã phê duyệt việc gia hạn thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra theo Tờ trình số 26/TTr-P.SĐH.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021.
Thông báo_Khai báo y tế
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo vv/ khai báo thông tin y tế.
Chính sách quyền riêng tư
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về "Chính sách quyền riêng tư".
Thông báo_Đăng ký tham gia "Kỹ năng tôi rèn - vững bước nghề HSE"
Khoa Môi trường & BHLĐ thông báo cho sinh viên đăng ký tham gia chương trình "Kỹ năng tôi rèn - vững bước nghề HSE".
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

[Dẫn thông tin từ Website Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng].

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

Thông báo_Sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City”
Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City”.
Thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020
Phòng Sau đại học – Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021.
Subscribe to Thông báo chung