Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh thạc sĩ 4 + 1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình 4+1;
 • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học. 
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 (xem hướng dẫn).
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Điều kiện đăng ký học phần chung (Triết học Mac – Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học): Tất cả sinh viên đã đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1; Điều kiện đăng ký học phần chuyên ngành:

 • Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;
 • Sinh viên tự nguyện đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý;
 • Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành.
Cách thức đăng ký: Nộp đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học và bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (A305)
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC BỔNG, HỌC PHÍ

Học bổng:

 • Được giảm 25% học phí khi đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học;
 • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học theo kết quả học tập tại thời điểm đăng ký. (xem chi tiết)
Học phí:
 • Học phần chung: 460.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);
 • Học phần chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành đăng ký sẽ có mức học phí khác nhau (sẽ được tư vấn khi hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau đại học). 
CÔNG NHẬN MÔN HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC
Nội dung Công nhận môn học bậc đại học Công nhận học phần bậc cao học
Quyền lợi

Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình bồi dưỡng sau đại học.

Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.
Hồ sơ
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
Nơi nhận hồ sơ Phòng Đại học Phòng Sau đại học
Thời hạn công nhận 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 4+1

Stt

Học phần trong chương trình bồ dưỡng sau đại học

Tên môn học trong chương trình đào tạo đại học được xét công nhận

Mã MH

Tên học phần

Số TC

Mã MH

Tên học phần

Số TC

1

EL702220

Quy hoạch môi trường

2

902072

Thiết kế và quy hoạch môi trường

2

2

EL702090

Độc họa sinh thái

2

902069

Độc học môi trường

2

3

EL702270

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

901095

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

4

EL702110

Kỹ thuật quan trắc môi trường

2

902066

Quan trắc môi trường

2

5

EL702070

Kỹ thuật sinh thái

2

902061

Sinh thái học ứng dụng

2

6

EL702200

Kiểm soát nước thải doanh nghiệp

2

 

901031

 

Xử lý nước thải

 

3

7

EL701290

Chuyên đề xử lý nước thải nâng cao

2

8

EL701190

Kiểm soát chất thải rắn doanh nghiệp

2

 

902041

 

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

3

9

EL701300

Chuyên đề kiềm soát chất thải rắn nâng cao

2

10

EL701050

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

2

903063

Quản lý rui ro

2

11

EL701140

Độc chất công nghiệp

2

903056

Vệ sinh lao động và độc chất 2

2

12

EL701250

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại doanh nghiệp

2

903066

Đồ án nghiên cứu công nghiệp trong khoa học OHS

2

BIỂU MẪU LIÊN QUAN