Nhảy đến nội dung
x
Sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)
Sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)
Subscribe to học thực tế