Nhảy đến nội dung
x
Kiến tập thực tế tại Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam
Đoàn sinh viên năm 2 ngành Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đi kiến tập thực tế tại Nhà máy Avery Dennison Việt Nam
Subscribe to kiến tập thực tế