Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học

Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động đào tạo loại hình: Đại học chính quy (Chương trình tiêu chuẩn).

Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động giảng dạy phong phú và đa dạng, được tổ chức trên lớp, tại các doanh nghiệp và trường đại học thân hữu ở trong nước và ngoài nước, thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học, tập sự nghề nghiệp.

03 ngành đào tạo đại học gồm có:

  1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (7510406)  
  2. Ngành Khoa học Môi trường (7440301)
  3. Ngành Bảo hộ Lao động (7850201)