Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học

Trong các ngành đào tạo, Bảo hộ Lao động và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là 02 ngành được Đại học Tôn Đức Thắng sáng lập và đào tạo đầu tiên ở khu vực phía Nam. Chương trình đào tạo của 03 ngành trong Khoa có liên quan mật thiết với nhau và thường xuyên được Hội đồng Khoa học của Khoa cập nhật, cải tiến theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội.

Khoa có các loại hình đào tạo: Đại học chính quy, đại học chính quy – chất lượng cao và Thạc sỹ. Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động giảng dạy phong phú và đa dạng, được tổ chức trên lớp, tại các doanh nghiệp và trường đại học thân hữu ở trong nước và nước ngoài, thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học, tập sự nghề nghiệp.

Chi tiết thông tin giáo dục 03 ngành xem chi tiết như sau:

  1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (7510406)  
  2. Ngành Khoa học Môi trường (7440301)
  3. Ngành Bảo hộ Lao động (7850201)