Nhảy đến nội dung
x

Đối tác nước ngoài

Các đối tác nước ngoài làm việc với khoa trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo các khóa trao đổi ngắn hạn học ở nước ngoài giúp sinh viên khoa đến các trường đối tác nghiên cứu - học tập; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giảng viên chất lượng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của khoa; đưa sinh viên quốc tế đến khoa giao lưu - học tập; tham gia tổ chức hội thảo Quốc tế; cấp học bổng cho sinh viên học chương trình Cao học và Nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Sau đây là một số đối tác nước ngoài đang hợp tác với khoa MT&BHLĐ:

Green%20energy.png Green Energy Development Center (GEDC) – Feng Chia University (Taiwan)
CCU.png University of Chinese Culture, Department of Earth science (Taiwan)
FCU.png Feng Chia University - Department of Environmental Engineering and Science (Taiwan)
MC.png Ming Chi University of Technology – Department of Safety, Health, and Environment (Taiwan)
Ostrava.png University of Ostrava -  Faculty of Environmental Technology Technical (Czech Republic)
Prague.png University of Chemistry and Technology, Prague – Faculty of Environmental Technology (Czech Republic)
Seoul%20National%20University.jpg Seoul National University – Sustainable Water Management Center
ERM.png ERM Vietnam