Nhảy đến nội dung
x

Journal Club & Hoạt động học thuật

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2017 - 2018 của khoa MT&BHLĐ như sau:

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

 

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2018 - 2019 của khoa MT&BHLĐ như sau:

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

 

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2019 - 2020 của khoa MT&BHLĐ như sau:

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

 

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2020 - 2021 của khoa MT&BHLĐ như sau:

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

 

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2021 - 2022 của khoa MT&BHLĐ như sau:

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club