Nhảy đến nội dung
x

Journal Club & Hoạt động học thuật

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2023 - 2024

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2022 - 2023

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2021 - 2022

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2020 - 2021

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2019 - 2020

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2018 - 2019

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club

Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal club trong năm học 2017 - 2018

+ Kế hoạch Sinh hoạt học thuật

+ Kế hoạch Journal Club