Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Những lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên khoa MT&BHLĐ gồm như sau:

  • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý ô nhiễm nước thải và nước cấp
  • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý rác thải
  • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí
  • Nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng)
  • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động
  • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý tái chế, tái sử dụng chất thải tạo thành nguồn năng lượng sinh học

 

Sau đây là 1 số dự án nghiên cứu khoa học của GV khoa tham gia với vai trò Chủ nhiệm đề tài hay Thành viên đề tài:

  • NCV. TS. Bạch Quang Vũ. Đề tài "Bio-char as green energy for a sustainable development in Vietnam (BIO-CHAR)" FOSTECT.2016.BR.01.
  • GS. TS. Gopalakrishnan Kumar. Đề tài "Development of sustainable bioenergy (H2+CH4) production systems via microbial technologies using organic wastes as green alternative sources" FOSTECT.2016.BR.17.
  • GS. TS. Chiu-Yue Lin. Đề tài "Hydrogen and methane production from organic wastes/wastewaters using anaerobic fermentation and plasma reforming technologies" FOSTECT.2015.BR.17.