Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 

1) Danh mục công trình nghiên cứu của Giảng viên giai đoạn 2019 - 2023

Stt

Tên đề tài

Cấp quản lý

Thời gian

Tên GV

Vị trí

1

ASEAN IVO project: IoT system for water reuse in developing countries

National Institute of Information and Communications Technology (NICT),
Japan
04/2021 - 03/2023 TS. Hồ Ngô Anh Đào Project Member

  2

Đánh giá tính hiệu quả của kè giảm sóng kết cấu rỗng trong việc bẫy trầm tích và thúc đẩy cây rừng tái sinh tự nhiên

   FOSTECT.2023.16

      2023

    TS. Nguyễn Tấn Phong

 Chủ nhiệm

  3

Tìm hiểu thủy động lực học và vận chuyển trầm tích trong quá trình hình thành Cồn Ngang, Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

   FOSTECT.2023.17

      2023

    TS. Nguyễn Tấn Phong

  Chủ nhiệm

4 Đánh giá sự ảnh hưởng của hệ thống xử lý nước thải đô thị lên cộng đồng vi sinh vật bám dính trên hạt vi nhựa KT-GRANT 2023 TS. Nguyễn Thị Hiện Chủ nhiệm

  5

Microalgal biorefinery towards bioenergy and bioproducts generation

          FOSTECT

      2023

    TS. Thi Ngọc Bảo Dung

  Chủ nhiệm

  6

Lignocellulose biomass conversion to bioenergy production

          FOSTECT

      2023

    TS. Thi Ngọc Bảo Dung

  Chủ nhiệm

7 Study on removal of Natural Organic Matter (NOM) from surface water by coagulation and flocculation to mitigate the formation of chlorine disinfection by-products: a case study of Thu Duc Water Treatment Plant, Ho Chi Minh City, Vietnam International
Foundation for Science
(Sweden)
01/2021 - 07/2022 TS. Hồ Ngô Anh Đào Principal
Investigator
8 Study on treatment of landfill leachate in Southeastern region by continuous flow SBBR technology (ICEAS with substrate) combining electrochemical methods National Foundation for Science and Technology Development (Vietnam) 07/2019 - 07/2021 TS. Hồ Ngô Anh Đào Scientific secretary

9

Quan trắc khu hệ thủy sinh vật các thủy vực tỉnh Long An

Sở TN&MT Long An

2014 – 2019

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

2) Danh mục công trình nghiên cứu của Giảng viên giai đoạn trước năm 2019

Stt

Tên đề tài

Cấp quản lý

Thời gian

Tên GV

Vị trí

1 Quan trắc khu hệ thủy sinh vật các thủy vực tỉnh Long An Sở TN&MT Long An 2014 – 2019 TS. Phạm Anh Đức Chủ nhiệm

2

Khảo sát đường chim bay phục vụ dự án điện gió Duyên Hải, Trà Vinh

ERM

2018

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

ERM

2018

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

ERM

2017

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án Đường ống dẫn khí Cá Voi Xanh – Chu Lai

ERM

2017

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án Đường ống dẫn khí Cá Voi Xanh – Chu Lai

Sở TN&MT Quảng Ngãi

2016 – 2017

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

7 Bio-char as green energy for a sustainable development in Vietnam (BIO-CHAR) FOSTECT.2016.BR.01 2016 NCV. TS. Bạch Quang Vũ Chủ nhiệm
8 Development of sustainable bioenergy (H2+CH4) production systems via microbial technologies using organic wastes as green alternative sources FOSTECT.2016.BR.17 2016 GS. TS. Gopalakrishnan Kumar Chủ nhiệm
9 Hydrogen and methane production from organic wastes/wastewaters using anaerobic fermentation and plasma reforming technologies FOSTECT.2015.BR.17 2015 GS. TS. Chiu-Yue Lin Chủ nhiệm

10

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực đảo Ghầm Ghì – Team Leader

VERANDA

2014

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

11

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án hóa dầu Long Sơn – Team Leader

ERM

2013 – 2014

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

12

Nghiên cứu đa dạng sinh học tỉnh Tiền Giang

Sở TN&MT Tiền Giang

2013 – 2014

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

13

Nghiên cứu đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước

Sở TN&MT Bình Phước

2012 – 2014

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

14

Kiểm toán môi trường Dự án tài chính nông thôn III – Team Leader of South Vietnam

WB

2013 – 2014

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

15

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án nhiệt điện Nghi Sơn – Team Leader

ERM

2013

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

16

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án thủy điện Cốc San – Team Leader

ERM

2013

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

17

Xây dựng bộ chỉ báo môi trường nước vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai dựa vào động vật không xương sống cỡ lớn

ĐH Tôn Đức Thắng

2011 – 2012

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

18

Quan trắc sức khỏe và chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai – Trưởng nhóm nghiên cứu

Phân Viện KT,TV&MT

2006 – 2011

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

19

Nghiên cứu chỉ thị môi trường cho đánh giá nhanh dựa vào cộng đồng – Nghiên cứu điển hình ở tỉnh Long An

VRN

2010

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

20

Thiết kế và sản xuất dụng cụ lấy mẫu bùn đáy, dụng cụ thu mẫu nước theo độ sâu, thiết bị đo độ trong của nước phục vụ quan trắc môi trường

ĐH Tôn Đức Thắng

2009 – 2010

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

21

Xây dựng phương pháp đánh giá nhanh sức khỏe và chất lượng môi trường

Viện MT&PTBV

2007 – 2009

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

22

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án nhiệt điện Vũng Áng – Team Leader

ERM

2009

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

23

Thiết lập chỉ số ô nhiễm cho từng loài thủy sinh vật và thang điểm đánh giá nhằm đánh giá sức khỏe sinh thái sông Sài Gòn và các chi lưu

ĐH Tôn Đức Thắng

2007 – 2008

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

24

Giám sát sức khỏe sinh thái lưu vực sông Mekong (6 quốc gia) – National Expert for Benthic Macroinvertebrates

MRC

2003 – 2008

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

25

Giám sát chất lượng nước và khu hệ thủy sinh vật ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Trưởng nhóm nghiên cứu

Viện MT&TN

2005 – 2008

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

26

Nghiên cứu đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau – National Expert for  Macroinvertebrates

FFI

2008

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

27

Đánh giá tác động của hoạt động nuôi tôm đến chất lượng nước và thủy sinh vật hệ thống sông rạch huyện Cần Giờ

Sở KH&CN Tp.HCM

2005 – 2007

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

28

Nghiên cứu ứng dụng GIS quản lý các chỉ tiêu sinh học nhằm hỗ trợ việc đánh giá và phân vùng chất lượng môi trường nước hệ thống sông rạch Tp.HCM

Sở KH&CN Tp.HCM

2004 – 2006

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

29

Giám sát chất lượng nước và khu hệ thủy sinh vật ở hệ thống sông Đồng Nai

Viện SHNĐ

1999 – 2007

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

30

Giám sát hệ sinh thái nước khu vực tiểu Dự án Hóc Môn và Bắc Bình Chánh

Viện SHNĐ

1998 – 2004

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

31

Đánh giá tác động của Công trình hồ đa năng Tả Trạch đến môi trường kinh tế xã hội – Field Supervisor

JBIC

2002 – 2003

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

32

Quản lý tài nguyên ven biển vịnh Gành Rái có sự tham gia

VEEM

1999 – 2001

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

33

Nghiên cứu tác động của Công trình thủy điện Kamchay lên đa dạng sinh học sông Kamchay, tỉnh Kampot, Campuchia – Expert for Pisces

Canada Consultant Company

2001

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm

34

Nghiên cứu đa dạng sinh học Đồng Tháp Mười tỉnh Long An nhằm mục đích quy hoạch và phát triển kinh tế

Sở KH,CN&MT Long An

1999 – 2000

TS. Phạm Anh Đức

Chủ nhiệm