Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm học 2017-2018 khoa có tổng cộng 3 nhóm sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học.

Thông tin đề tài và danh sách sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đính kèm tại đây.