Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng khoa học

Thành viên hội đồng khoa học – đào tạo Khoa MT&BHLĐ gồm các thành viên có tên sau:

 • TS. Nguyễn Văn Quán                   Chủ tịch
 • ThS. Bùi Hồng Hà                          Ủy viên
 • TS. Nguyễn Đắc Hiền                    Ủy viên
 • TS. Phạm Anh Đức                        Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi            Ủy viên
 • TS. Trương Thị Tố Oanh                Ủy viên
 • TS.GSTL. Thi Ngọc Bảo Dung       Ủy viên
 • PGS.TS. Phạm Hồng Nhật             Ủy viên
 • TS. Phan Đạo                                   Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương     Ủy viên
 • TS. Nguyễn Thị Mai Linh                Ủy viên