Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng khoa học

Thành viên hội đồng khoa học – đào tạo Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động gồm các thành viên có tên sau:

Stt

Thành viên Hội đồng KH-ĐT Khoa

Chức vụ trong HĐ

Chức vụ - nơi công tác của thành viên

1

TS. Nguyễn Văn Quán

Chủ tịch

Cố vấn khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

2

TS. Nguyễn Thị Mai Linh

Ủy viên

Trưởng khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

3

TS. Phạm Anh Đức

Ủy viên

Phó trưởng khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

4

TS. Hồ Ngô Anh Đào

Ủy viên

Trưởng bộ môn, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

5

TS. Mai Thị Thu Thảo

Ủy viên

Giảng viên khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

6

TS. Nguyễn Tấn Phong

Ủy viên

Nghiên cứu viên khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

7

TS. Nguyễn Đắc Hiền

Ủy viên

Chuyên viên Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT Miền Nam

8

TS. Nguyễn Văn Hồng

Ủy viên

Phó phân viện trưởng Phân viện KH KTTV và BĐKH

9

TS. Nguyễn Thị Minh Trang

Ủy viên

Giảng viên trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

10

TS. Chu Vân Hải

Ủy viên

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM

11

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên - Thư ký

Giảng viên khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng