Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng khoa học

Thành viên hội đồng khoa học – đào tạo Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động gồm các thành viên có tên sau:

 • TS. Nguyễn Văn Quán                   Chủ tịch
 • TS. Nguyễn Thị Mai Linh                Ủy viên
 • TS. Phạm Anh Đức                         Ủy viên
 • TS. GSTL. Thi Ngọc Bảo Dung      Ủy viên
 • PGS.TS. Phạm Hồng Nhật             Ủy viên
 • TS. Nguyễn Thúy Lan Chi              Ủy viên
 • TS. Trương Thị Tố Oanh                Ủy viên
 • TS. Nguyễn Đắc Hiền                     Ủy viên
 • TS. Phan Đạo                                  Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương    Ủy viên
 • ThS. Bùi Hồng Hà                          Ủy viên