Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ

Hồ Ngô Anh Đào

Tiến sĩ, Trưởng Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động,
Trưởng bộ môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đặng Mỹ Thanh

 

NCS-ThS, Trợ lý trưởng khoa

Trần Thị Phương Quỳnh

Tiến sĩ, Trưởng bộ môn ngành Khoa học Môi trường

Hsin-hsin Tung

Giáo sư

                           Harry Futselaar

Giáo sư

Jeng - Renn Chen 

Giáo sư

Nguyễn Tấn Phong

Tiến sĩ

Thi Ngọc Bảo Dung

Tiến sĩ

                          Nguyễn Thị Hiện

Tiến sĩ

Ninh Xuân Huy

Tiến sĩ

Hồ Gia Đức

Tiến sĩ

                       Đoàn Thị Kim Quyên

Tiến sĩ

                             Ta Tuan Anh

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Thanh Hương

NCS-ThS

Nguyễn Thúy Viên Minh

Thạc sĩ

Nguyễn Phước Lộc

NCS-ThS

                           Phạm Tài Thắng

Thạc sĩ

Tạ Hoàng Trọng

 

Thạc sĩ

Phạm Thị Hồng Nga

Kỹ sư