Nhảy đến nội dung
x

Danh sách biểu mẫu Đại học chương trình chất lượng cao

- Biểu mẫu 1: Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp và các hồ sơ biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. Hướng dẫn trình bày Luận văn;
 2. Mẫu bìa (Tiếng Anh)
 3. Mẫu bìa (Tiếng Việt)
 4. Phiếu chấm dành cho GV Phản biện
 5. Phiếu chấm bảo vệ của hội đồng;
 6. Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn
 7. Mẫu bìa màu xanh rêu
 8. Phiếu chấm dành cho GV Hướng dẫn; 
 9. Phiếu đăng ký đề tài Luận văn

- Biểu mẫu 2: Hướng dẫn trình bày Đồ án Kỹ thuật 1, 2 và các hồ sơ biểu mẫu liên quan (dành cho khóa K18 trở về sau) (Phiếu đăng ký)

- Biểu mẫu 3: Hướng dẫn trình bày Tập sự nghề nghiệp và các hồ sơ biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. HD thực hiện và trình bày Báo cáo TSTN
 2. Bìa báo cáo
 3. Mẫu nhận xét của đơn vị TSTN
 4. Nhật ký TSNN
 5. Phiếu đăng ký

- Biểu mẫu 4: Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên chuyên ngành 2 (File)

- Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên khóa tuyển sinh (2012 - 2014) trả nợ các môn tương đương thay thế: Download file