Nhảy đến nội dung
x

Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Australia

Về học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Australia:

  1. file 1
  2. file 2

Học bổng này mang đến cơ hội cho các ứng viên học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài, bao gồm các loại học bổng sau:

- Bậc sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ)

- Nghiên cứu ngắn hạn  

- Giáo dục nghề nghiệp 

- Học bổng Quản lý 

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

- Không hạn chế độ tuổi
- Không hạn chế ngành nghề, lĩnh vực
- Nộp hồ sơ trực tuyến
- Hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 9 đến hết 15 tháng 11 năm 2018 (theo giờ Australia).  

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại website: 

http://international.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-lanh-dao-endeavour-endeavour-leadership-program