Nhảy đến nội dung
x

Về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

THONG_BAO.png

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Thời khóa biểu: xem tại đây
 • Thời gian nộp đơn đăng ký: Từ nay đến ngày 15/09/2018 tại phòng Sau đại học (Phòng A305)
 • Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (tại đây)
 • Học phí - học bổng:
  • Đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính,
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học.

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần.
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần.
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.

Nguồn

Thẻ