Nhảy đến nội dung
x

[THÔNG BÁO] Về việc cho sinh viên miễn học-bảo lưu kết quả điểm, miễn học các học phần Anh văn và cơ sở tin học

Thông báo về việc cho sinh viên miễn học, bảo lưu kết quả điểm: file đính kèm

Thông báo về việc cho sinh viên miễn học các học phần tiếng Anh: file đính kèm

Thống báo về việc công nhận điểm miễn các học phần cơ sở tin học: file đính kèm