Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019

Phòng Sau đại học có kế hoạch tổ chức 02 học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học đợt 2 HK2/2018-2019.

Thời gian đăng ký 15/01/2019-10/02/2019.

Thông tin chi tiết: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-dot-2-hk22018-2019-cho-sinh-vien