Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) Đợt 2 HK1/2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (Chương trình 4+1) Đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1. 

Thông tin chi tiết về kế hoạch mở học phần: xem tại đây.