Nhảy đến nội dung
x

Về việc mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 (trong học kỳ hè)

Chào các bạn sinh viên!

Hiện tại, phòng Sau đại học đang mở 02 học phần (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ hè năm học 2018-2019.

Khoa truyền thông đến các bạn sinh viên của Khoa có nguyện vọng chương trình 4+1.

Thông tin chi tiết về kế hoạch mở lớp cũng như hình thức đăng ký: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-dot-3-hk22018-2019-cho-sinh-vien