Nhảy đến nội dung
x

Khoa MT&BHLĐ tham gia Hội nghị Khoa hoc lần thứ 12 của Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh

TS. Phạm Anh Đức tham dự và trình bày báo cáo tại Hội nghị Khoa hoc Lần thứ 12 của Đại học Khoa học Tự nhiên – Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh với tham luận "Đa dạng động vật phiêu sinh và động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở vùng cửa sông, ven biển tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam". Bài báo cùng tên đã được chấp nhận đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

" "

Hình_ TS. Phạm Anh Đức tham dự Hội nghị Khoa học lần thứ 12 của Đại học Khoa học Tự nhiên – Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh