Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên thực hiện khảo sát sự hiểu biết về Chương trình 4+1

Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết Chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại học yêu cầu sinh viên thực hiện khảo sát chương trình 4+1 trên hệ thống thông tin sinh viên như sau:

Thời gian thực hiện khảo sát: ngày 09-20/08/2019.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

 + Sinh viên đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên;

 + Chọn khảo sát chương trình 4+1 để thực hiện khảo sát.