Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Danh mục các môn học tương đương Khoa MT&BHLĐ

Khoa MT&BHLĐ thông báo danh mục các môn học tương đương trong Chương trình 4+1 của Khoa MT&BHLĐ.

Stt

Học phần trong chương trình bồ dưỡng sau đại học

Tên môn học trong chương trình đào tạo đại học được xét công nhận

Mã MH

Tên học phần

Số TC

Mã MH

Tên học phần

Số TC

1

EL702220

Quy hoạch môi trường

2

902072

Thiết kế và quy hoạch môi trường

2

2

EL702090

Độc họa sinh thái

2

902069

Độc học môi trường

2

3

EL702270

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

901095

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

4

EL702110

Kỹ thuật quan trắc môi trường

2

902066

Quan trắc môi trường

2

5

EL702070

Kỹ thuật sinh thái

2

902061

Sinh thái học ứng dụng

2

6

EL702200

Kiểm soát nước thải doanh nghiệp

2

 

901031

 

Xử lý nước thải

 

3

7

EL701290

Chuyên đề xử lý nước thải nâng cao

2

8

EL701190

Kiểm soát chất thải rắn doanh nghiệp

2

 

902041

 

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

3

9

EL701300

Chuyên đề kiềm soát chất thải rắn nâng cao

2

10

EL701050

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

2

903063

Quản lý rui ro

2

11

EL701140

Độc chất công nghiệp

2

903056

Vệ sinh lao động và độc chất 2

2

12

EL701250

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại doanh nghiệp

2

903066

Đồ án nghiên cứu công nghiệp trong khoa học OHS

2

Học viên/sinh viên vui lòng cập nhật thông tin.