Nhảy đến nội dung
x

Văn bản pháp luật chuyên ngành_KHMT_CNKTMT

STT

Số ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

1

55/2014/QH11

Luật Bảo vệ môi trường

 
 

23/06/2014

2

57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường

 
 

15/11/2010

3

20/2008/QH12

Luật Đa dạng sinh học

 
 

13/11/2008

4

40/2019/NĐ-CP

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ

 

13/05/2019

5

25/VBHN-BTNMT

Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

10/12/2018

6

59/2017/NĐ-CP

Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

 
 

12/05/2017

7

164/2016/NĐ-CP

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

24/12/2016

8

155/2016/NĐ-CP

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường

 
 

18/11/2016

9

154/2016/NĐ-CP

Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
 

16/11/2016

10

12/2016/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

19/02/2016

11

38/2015/NĐ-CP

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

 
 

24/04/2015

12

18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 
 

14/02/2015

13

19/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014

 
 

14/02/2015

14

03/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

 
 

06/01/2015

15

127/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 
 

31/12/2014

16

114/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 
 

26/11/2014

17

80/2014/NĐ-CP

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

 
 

06/08/2014

18

59/2014/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

 
 

16/06/2014

19

179/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 
 

14/11/2013

20

160/2013/NĐ-CP

Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 
 

12/11/2013

21

25/2013/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
 

29/03/2013

22

69/2012/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

 
 

14/09/2012

23

108/2011/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi ND 69-2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

 
 

30/11/2011

24

74/2011/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 
 

25/08/2011

25

67/2011/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường

 
 

08/08/2011

26

69/2010/NĐ-CP

Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

 
 

21/06/2010

27

65/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đa dạng sinh học

 
 

11/06/2010

28

69/2008/NĐ-CP

Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

 
 

30/05/2008

29

120/2008/NĐ-CP

Nghị định về quản lý lưu vực sông

 
 

12/01/2008

30

81/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

 
 

23/05/2007

31

59/2007/NĐ-CP

Nghị định về quản lý chất thải rắn

 
 

09/04/2007

32

140/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

 
 

22/11/2006

33

41-NQ/TW

Nghị quyết của Bộ chính trị số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 
 

15/11/2004

34

16/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
 

22/05/2015

35

78/2014/QĐ-TTg

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

 
 

26/12/2014

36

73/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

 
 

19/12/2014

37

31/2014/QĐ-TTg

Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

 
 

05/05/2014

38

25/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
 

25/03/2014

39

1788/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

 
 

01/10/2013

40

38/2011/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường thuộc cơ sở công ích nhà nước

 
 

05/11/2011

41

16/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 
 

31/12/2008

42

04/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành Quy chuẩn Quốc gia về môi trường

 
 

18/07/2008

43

58/2008/QĐ-TTg

Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

 
 

29/04/2008

44

03/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ

 
 

18/04/2008

45

02/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

 
 

16/04/2008

46

19/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định

 
 

26/11/2007

47

10/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh nước mặt lục địa

 
 

05/07/2007

48

184/2006/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia thực hiện công ước Stockhom về các chất ô nhiễm khó phân huỷ

 
 

10/08/2006

49

01/2019/TT-BTNMT

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

08/03/2019

50

35/2018/TT-BTNMT

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

28/12/2018

51

18/VBHN-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

10/12/2018

52

15/VBHN-BTNMT

Thông tư hướng dẫn phân loại các quyết định ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

10/12/2018

53

24/VBHN-BTNMT

Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

10/12/2018

54

08/2018/TT-BTNMT

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

14/09/2018

55

09/2018/TT-BTNMT

Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

14/09/2018

56

02/2018/TT-BTNMT

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

29/06/2018

57

67/2017/TT-BTNMT

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

25/12/2017

58

34/2017/TT-BTNMT

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
 

04/10/2017

59

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

27/09/2017

60

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 
 

27/09/2017

61

24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

 
 

01/09/2017

62

20/2017/TT-BTNMT

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

 
 

08/08/2017

63

02/2017/TT-BTNMT

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

 
 

07/03/2017

64

50/2016/TT-BTNMT

Thông tư 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 
 

30/12/2016

65

01/VBHN-BTNMT

01/VBHN-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

 
 

15/12/2016

66

31/2016/TT-BTNMT

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 
 

14/10/2016

67

30/2016/TT-BTNMT

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

 
 

12/10/2016

68

25/2016/TT-BTNMT

Thông tư 25/2016/TT-BTNMT hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cờ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

 
 

22/09/2016

69

19/2016/TT-BTNMT

Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác Bảo vệ môi trường

 
 

24/08/2016

70

04/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường- Nước thải chăn nuôi

 
 

29/04/2016

71

03/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường

 
 

10/03/2016

72

82/2015/TT-BTC

Thông tư bãi bỏ Thông tư 39-2008-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174-2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

 
 

31/12/2015

73

76/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Nước thải sản xuất Cồn nhiên liệu

 
 

31/12/2015

74

77/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Nước thải chế biến thủy sản

 
 

31/12/2015

75

64/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Giới hạn kim loại nặng trong đất

 
 

21/12/2015

76

47/2017/TT-BTNMT

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

 
 

07/11/2017

77

42/2017/TT-BTNMT

Thông tư 42/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

 
 

23/10/2017

78

43/2017/TT-BTNMT

Thông tư 43/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

 
 

23/10/2017

79

40/2017/TT-BTNMT

Thông tư 40/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước

 
 

23/10/2017

80

41/2017/TT-BTNMT

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng

 
 

23/10/2017

81

44/2017/TT-BTNMT

Thông tư 44/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

 
 

23/10/2017

82

45/2017/TT-BTNMT

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

 
 

23/10/2017

83

46/2017/TT-BTNMT

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

 
 

23/10/2017

84

38/2017/TT-BTNMT

Thông tư 38/2017/TT-BTNMT quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 
 

16/10/2017

85

39/2017/TT-BTNMT

Thông tư 39/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000

 
 

16/10/2017

86

36/2017/TT-BTNMT

Thông tư 36/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

 
 

06/10/2017

87

37/2017/TT-BTNMT

Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

 
 

06/10/2017

88

35/2017/TT-BTNMT

Thông tư 35/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 
 

04/10/2017

89

34/2017/TT-BTNMT

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
 

04/10/2017

90

33/2017/TT-BTNMT

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

 
 

29/09/2017

91

32/2017/TT-BTNMT

Thông tư 32/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn

 
 

29/09/2017

92

32/2017/TT-BTNMT

Thông tư 32/2017/TT-BTNMT quy định thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

29/09/2017

93

33/2017/TT-BTNMT

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

29/09/2017

94

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

27/09/2017

95

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 
 

27/09/2017

96

30/2017/TT-BTNMT

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

 
 

11/09/2017

97

29/2017/TT-BTNMT

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 
 

11/09/2017

98

26/2017/TT-BTNMT

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
 

11/09/2017

99

27/2017/TT-BTNMT

Thông tư 27/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 
 

11/09/2017

100

28/2017/TT-BTNMT

Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường

 
 

11/09/2017

101

28/2017/TT-BTNMT

Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

11/09/2017

102

29/2017/TT-BTNMT

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

11/09/2017

103

30/2017/TT-BTNMT

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

11/09/2017

104

25/2017/TT-BTNMT

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

06/09/2017

105

25/2017/TT-BTNMT

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

 
 

06/09/2017

106

24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

 
 

01/09/2017

107

23/2017/TT-BTNMT

Thông tư 23/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp

 
 

31/08/2017

108

21/2017/TT-BTNMT

Thông tư 21/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh

 
 

29/08/2017

109

22/2017/TT-BTNMT

Thông tư 22/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang

 
 

29/08/2017

110

20/2017/TT-BTNMT

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

 
 

08/08/2017

111

17/2017/TT-BTNMT

Thông tư 17/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

 
 

26/07/2017

112

18/2017/TT-BTNMT

Thông tư 18/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

 
 

26/07/2017

113

19/2017/TT-BTNMT

Thông tư 19/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long

 
 

26/07/2017

114

18/2017/TT-BTNMT

Thông tư 18/2017/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

26/07/2017

115

16/2017/TT-BTNMT

Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

 
 

25/07/2017

116

15/2017/TT-BTNMT

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

 
 

21/07/2017

117

14/2017/TT-BTNMT

Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 
 

20/07/2017

118

14-2017-TT-BTNMT

Thông tư 14-2017-TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

20/07/2017

119

12/2017/TT-BTNMT

Thông tư 12/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre

 
 

30/06/2017

120

13/2017/TT-BTNMT

Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh

 
 

30/06/2017

121

11/2017/TT-BTNMT

Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

 
 

29/06/2017

122

08/2017/TT-BTNMT

Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

 
 

06/06/2017

123

09/2017/TT-BTNMT

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

 
 

06/06/2017

124

10/2017/TT-BTNMT

Thông tư 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

 
 

06/06/2017

125

07/2017/TT-BTNMT

Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
 

29/05/2017

126

07/2017/TT-BTNMT

Thông tư 07/2017/TT-TNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

29/05/2017

127

06/2017/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

24/05/2017

128

06/2017/TT-BTNMT

Thông tư 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

 
 

24/05/2017

129

05/2017/TT-BTNMT

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 
 

25/04/2017

130

05/2017/TT-BTNMT

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

25/04/2017

131

04/2017/TT-BTNMT

Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

03/04/2017

132

04/2017/TT-BTNMT

Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

 
 

03/04/2017

133

03/2017/TT-BTNMT

Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

 
 

21/03/2017

134

03/2017/TT-BTNMT

Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

21/03/2017

135

02/2017/TT-BTNMT

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

 
 

07/03/2017

136

01/2017/TT-BTNMT

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

 
 

09/02/2017

137

50/2016/TT-BTNMT

Thông tư 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 
 

30/12/2016

138

52/2016/TT-BTNMT

Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1

 
 

30/12/2016

139

47/2016/TT-BTNMT

Thông tư 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

 
 

28/12/2016

140

49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

 
 

28/12/2016

141

48/2016/TT-BTNMT

Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000

 
 

28/12/2016

142

46/2016/TT-BTNMT

Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

 
 

27/12/2016

143

42/2016/TT-BTNMT

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

 
 

26/12/2016

144

43/2016/TT-BTNMT

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

 
 

26/12/2016

145

45/2016/TT-BTNMT

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

 
 

26/12/2016

146

44/2016/TT-BTNMT

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản

 
 

26/12/2016

147

41/2016/TT-BTNMT

Thông tư 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn và nguy hiểm

 
 

21/12/2016

148

39/2016/TT-BTNMT

Thông tư 39/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn

 
 

19/12/2016

149

40/2016/TT-BTNMT

Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

 
 

19/12/2016

150

01/VBHN-BTNMT

01/VBHN-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

 
 

15/12/2016

151

37/2016/TT-BTNMT

Thông tư 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

 
 

15/12/2016

152

38/2016/TT-BTNMT

Thông tư 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn

 
 

15/12/2016

153

36/2016/TT-BTNMT

Thông tư 36/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

 
 

08/12/2016

154

35/2016/TT-BTNMT

Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

 
 

28/11/2016

155

34/2016/TT-BTNMT

Thông tư 34/2016/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

 
 

10/11/2016

156

32/2016/TT-BTNMT

Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
 

07/11/2016

157

33/2016/TT-BTNMT

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

 
 

07/11/2016

158

31/2016/TT-BTNMT

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 
 

14/10/2016

159

29/2016/TT-BTNMT

Thông tư 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

 
 

12/10/2016

160

30/2016/TT-BTNMT

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

 
 

12/10/2016

161

28/2016/TT-BTNMT

Thông tư 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

 
 

06/10/2016

162

26/2016/TT-BTNMT

Thông tư 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trưởng biển và hải đảo

 
 

29/09/2016

163

27/2016/TT-BTNMT

Thông tư 27/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

 
 

29/09/2016

164

25/2016/TT-BTNMT

Thông tư 25/2016/TT-BTNMT hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cờ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

 
 

22/09/2016

165

24/2016/TT-BTNMT

Thông tư 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

 
 

09/09/2016

166

21/2016/TT-BTNMT

Thông tư 21/2016/TT-BTNMT ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh

 
 

26/08/2016

167

22/2016/TT-BTNMT

Thông tư 22/2016/TT-BTNMT ban hành danh mục dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 
 

26/08/2016

168

23/2016/TT-BTNMT

Thông tư 23/2016/TT-BTNMT ban hành danh mục dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai

 
 

26/08/2016

169

20/2016/TT-BTNMT

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 
 

25/08/2016

170

19/2016/TT-BTNMT

Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác Bảo vệ môi trường

 
 

24/08/2016

171

18/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

 
 

25/07/2016

172

14/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương

 
 

11/07/2016

173

15/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước

 
 

11/07/2016

174

16/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An

 
 

11/07/2016

175

11/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:50.000

 
 

16/06/2016

176

06/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 
 

16/05/2016

177

07/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

 
 

16/05/2016

178

08/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

 
 

16/05/2016

179

09/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

 
 

16/05/2016

180

10/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 
 

16/05/2016

181

05/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 
 

13/05/2016

182

04/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường- Nước thải chăn nuôi

 
 

29/04/2016

183

03/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường

 
 

10/03/2016

184

02/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

 
 

29/02/2016

185

01/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

 
 

13/01/2016

186

82/2015/TT-BTC

Thông tư bãi bỏ Thông tư 39-2008-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174-2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

 
 

31/12/2015

187

76/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Nước thải sản xuất Cồn nhiên liệu

 
 

31/12/2015

188

77/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Nước thải chế biến thủy sản

 
 

31/12/2015

189

78/2015/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

 
 

31/12/2015

190

79/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh

 
 

31/12/2015

191

72/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000

 
 

28/12/2015

192

73/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng

 
 

28/12/2015

193

74/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit

 
 

28/12/2015

194

75/2015/TT-BTNMT

Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

 
 

28/12/2015

195

71/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám

 
 

24/12/2015

196

70/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động

 
 

23/12/2015

197

68/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 
 

22/12/2015

198

63/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

 
 

21/12/2015

199

64/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Giới hạn kim loại nặng trong đất

 
 

21/12/2015

200

65/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Chất lượng nước mặt

 
 

21/12/2015

201

66/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Chất lượng nước dưới đất

 
 

21/12/2015

202

67/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Chất lượng nước biển

 
 

21/12/2015

203

62/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

 
 

16/12/2015

204

61/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

 
 

15/12/2015

205

60/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

 
 

15/12/2015

206

59/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất

 
 

14/12/2015

207

58/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 
 

08/12/2015

208

58/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 
 

08/12/2015

209

51/2015/TT-BTNMT

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

 
 

26/11/2015

210

48/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

 
 

12/11/2015

211

49/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

 
 

12/11/2015

212

50/2015/TT-BTNMT

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

 
 

12/11/2015

213

47/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

 
 

05/11/2015

214

46/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

 
 

30/10/2015

215

45/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

 
 

20/10/2015

216

44/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

 
 

01/10/2015

217

42/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

 
 

29/09/2015

218

43/2015/TT-BTNMT

Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

 
 

29/09/2015

219

41/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 
 

09/09/2015

220

40/2015/TT-BTNMT

Thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

 
 

17/08/2015

221

39/2015/TT-BTNMT

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh

 
 

09/07/2015

222

31/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đà Nẵng

 
 

30/06/2015

223

32/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Thuận

 
 

30/06/2015

224

33/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Ninh Thuận

 
 

30/06/2015

225

36/2015/TT-BTNMT

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

 
 

30/06/2015

226

35/2015/TT-BTNMT

Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

30/06/2015

227

34/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn kinh tế xã hội phục vụ công tác công tác thành lập bản đồ đất liền tỉnh Khánh Hòa

 
 

23/06/2015

228

23/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 
 

22/06/2015

229

27/2015/TT-BTNMT

Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

29/05/2015

230

29/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Quảng Nam

 
 

29/05/2015

231

25/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Yên

 
 

28/05/2015

232

23/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Định

 
 

28/05/2015

233

22/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

28/05/2015

234

26/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

28/05/2015

235

74/2015/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 
 

15/05/2015

236

59/2015/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

 
 

27/04/2015

237

60/2015/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

 
 

27/04/2015

238

19/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

23/04/2015

239

20/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

 
 

20/04/2015

240

18/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

16/04/2015

241

17/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản

 
 

06/04/2015

242

04/2015/TT-BXD

Thông tư hướng dẫn thi hành ND 80-2014 về thoát nước và xử lý nước thải

 
 

03/04/2015

243

11/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

 
 

31/03/2015

244

12/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

 
 

31/03/2015

245

13/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

 
 

31/03/2015

246

10/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng

 
 

25/03/2015

247

09/2015/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 
 

23/03/2015

248

07/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

 
 

26/02/2015

249

08/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

 
 

26/02/2015

250

06/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 
 

25/02/2015