Nhảy đến nội dung
x

Ngành Khoa học môi trường, chương trình tiêu chuẩn

1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

  1.1 Giới thiệu ngành

Khoa hc Môi trường là ngành hc tng hp các bin pháp k thut, qun lý và thiết kế phát trin công ngh, nhm gim thiu nhng tác đng có hi ca phát trin kinh tế – xã hi đến môi trường và tài nguyên. Sinh viên được thc hành ti các xưởng thc hành, phòng thí nghim và tham gia các đt hc tp ti doanh nghip; được tham gia các đ tài, d án thc tế cùng vi ging viên. Ngành có nhiu hot đng hc thut giúp sinh viên nâng cao kiến thc và k năng thc hành chuyên môn.

Hin ti, chương trình đào to ca ngành Khoa hc môi trường được biên son theo khung đào to ca University of Florida, USA, thuc top 100 các trường đi hc trên thế gii.

1.2 Triển vọng nghề nghiệp

K sư Khoa hc môi trường có th công tác ti các v trí: thiết kế h thng x lý nước thi, khí thi và cht thi rn; mng lưới giám sát cht lượng, kim soát ô nhim môi trường; đánh giá hin trng môi trường đô th, đánh giá tác đng môi trường ca các d án,… ti các đơn v như b phn qun lý môi trường ca các doanh nghip, khu công nghip; Phòng/S tài nguyên môi trường; Vin – Trung tâm nghiên cu, công ty tư vn và chuyn giao công ngh môi trường; các d án môi trường trong nước và quc tế.

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015CĐR 2018

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>>CTĐT 2018

Thông tin sơ đồ đào tạo ngành Khoa học Môi trường: Xem tại đây