Nhảy đến nội dung
x

THỜI GIAN NỘP KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ NỘP CUỐN IN KLTN/ĐAKT 1,2

Thời gian nộp bài kiểm tra đạo văn: 17h00 ngày 19/5

Thời gian nộp cuốn in về C125: trước 17h00 ngày 20/5

 

Lưu ý quan trọng:

- SV phải sử dụng đúng tên đề tài (Tiếng Việt và Tiếng Anh) đã đăng ký trên hệ thống để nộp bài (nộp file kiểm tra đạo văn và nộp cuốn in).

- SV có đăng ký chỉnh sửa tên đề tài và được Bộ môn duyệt --> SV kiểm tra tên đề tài trên hệ thống đã được được cập nhật theo tên mới chưa (nếu chưa, SV liên hệ GVHD để cập nhật) --> SV phải sử dụng tên đề tài mới để nộp bài.

- Kết quả kiểm tra đạo văn toàn bài phải <20% và không có nguồn trùng nào >=10% --> SV mới đủ điều kiện nộp cuốn in (ngày 20/5).