Nhảy đến nội dung
x
Học phần SĐH Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiện tại, phòng Sau đại học có kế hoạch mở 02 học phần (Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Thông báo đăng ký học bồi dưỡng sau đại học

Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018 như sau:

Các môn mở: Triết học Mắc - Lê nin (3 TC) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC);

Dự kiến bắt đầu từ 11/6 và đến 29/07/2018 kết thúc lớp;

Thời gian dự kiến học vào các tối thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7 (thông tin cụ thể trong form đăng ký);

Học viên đăng ký từ nay đến hết ngày 06/06/2018.

Link đăng ký: tại đây
 

Subscribe to Sau đại học