Nhảy đến nội dung
x

Học phần SĐH Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiện tại, phòng Sau đại học có kế hoạch mở 02 học phần (Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Thông tin chi tiết: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-cho-sinh-vien-ton-duc-thang-hoc