Nhảy đến nội dung
x

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VÀ KỸ SƯ 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VÀ KỸ SƯ 

 

- Kỹ sư mới ra trường và Sinh viên năm 4 gửi hồ sơ qua email hoặc điện thoại.

- Ứng đơn cần chuẩn bị kỹ hô sơ và tinh thần trước khi liên lạc.

1. Công ty Vietnam Furniture Resources
Tuyển 02 Thực tập sinh Môi trường và An toàn lao động
Thông tin liên lạc: Chị Hồng (0386 577 907; hong_hr@vfr.net.vn)
Yêu cầu: Sinh viên năm 4; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Đánh giá tác động môi trường và Kiểm soát an toàn lao dộng

2. Công ty Pou Chen Vietnam
Tuyển 03 Kỹ sư Môi trường và An toàn lao động
Thông tin liên lạc: 028 38762358; recruitment@pyv.com.vn
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải; Kiểm soát an toàn lao động

3. Công ty TNHH GreenTech Headgear
Tuyển 05 Kỹ sư Môi trường và An toàn lao động
Thông tin liên lạc: 0935 757901; vn.fc1@asiansha.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: An toàn lao động và Môi trường

4. Công ty CP Công nghệ Thành Thiên 
Tuyển 03 Kỹ sư Môi trường
Thông tin liên lạc: 028 54028252/53 và 54; phan-thi-thuy.an@thanhthien.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Quan trắc và giám sát môi trường

5. Công ty First Solar  
Tuyển 01 Kỹ sư Môi trường
Thông tin liên lạc: Anh Danh (868 684088; thanhdanh.vo@firstsolar.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Kiểm soát chất thải tái chế

6. Công ty Giấy Xuân Mai   
Tuyển 02 Kỹ sư Môi trường
Thông tin liên lạc: Chị Nghiệp (0908 138358; nghiep.bl@gmail.com)
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

7. Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Vietnam   
Tuyển 02 Kỹ sư Môi trường và 05 thực tập sinh có trả lương
Thông tin liên lạc: 0903 645146; tuyendung.fenv@gmail.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Môi trường và An toàn lao động 

8. Công ty Fluidra Vietnam   
Tuyển 02 Kỹ sư Môi trường và 05 thực tập sinh có trả lương
Thông tin liên lạc: 0903 645146; tuyendung.fenv@gmail.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: Môi trường và An toàn lao động 

9. KCN Hiệp Phước 
Tuyển 03 Kỹ sư Môi trường và An toàn lao động
Thông tin liên lạc: 0902 909 810; huyen.nguyen@hiepphuoc.com
Yêu cầu: Kỹ sư mới ra trường; chăm chỉ và kỷ luật
Công việc: An toàn lao động và Môi trường