Nhảy đến nội dung
x

Danh sách biểu mẫu Đại học chương trình tiêu chuẩn

- Biểu mẫu 1: Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp và các biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. Hướng dẫn trình bày Luận văn;
 2. Mẫu bìa (Tiếng Anh)
 3. Mẫu bìa (Tiếng Việt)
 4. Phiếu chấm dành cho GV Phản biện
 5. Phiếu chấm bảo vệ của hội đồng;
 6. Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn
 7. Mẫu bìa màu xanh rêu
 8. Phiếu chấm dành cho GV Hướng dẫn;
 9. Phiếu đăng ký đề tài Luận văn;

- Biểu mẫu 2: Hướng dẫn trình bày Đồ án Kỹ thuật 1, 2 và các biểu mẫu liên quan (dành cho khóa K18 trở về sau)

 1. Hướng dẫn trình bày;
 2. Phiếu đăng ký;

- Biểu mẫu 3: Hướng dẫn trình bày Tập sự nghề nghiệp và các biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. Điều kiện xét TSNN và tiêu chí lựa chọn DN
 2. Hướng dẫn thực hiện và trình bày Báo cáo TSNN; 
 3. Nhật kí thực tập;
 4. Nhận xét của đơn vị TSNN;
 5. Phiếu chấm điểm TSNN của Doanh Nghiệp;
 6. Phiếu chấm điểm TSNN của GV;
 7. Bìa báo cáo
 8. Phiếu đăng ký;
 9. Giấy xác nhận của doanh nghiệp;

- Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên chuyên ngành 2: Xem tại (File)

- Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên khóa tuyển sinh (2012 - 2014) trả nợ các môn tương đương thay thế: Download file