Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn học tập sinh viên 4+1

Mục đích:

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Đối tượng:

  • Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập):
    • Triết học Mac-Lenin
    • Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành sau đại học.

Quyền lợi:

  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học (SV loại Giỏi giảm 50% học phí; loại Khá giảm 30%; còn lại 25%),
  • Được xét tuyển vào chương trình cao học trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đại học,
  • Rút ngắn thời gian học cao học còn 01 năm: 01 học kỳ các học phần chuyên ngành và 01 học kỳ thực hiện Luận văn thạc sỹ.

Chương trình 4+1: /sites/enlabsafe/files/enlabsafe/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/Chuong%20trinh%20%204%2B1.docx

Hướng dẫn 4+1: /sites/enlabsafe/files/enlabsafe/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20SV%204%2B1.pdf