Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt học thuật_Giới thiệu về hệ thống ISO 45001

Ngày 27/02/2019  Khoa MT&BHLĐ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật "Giới thiệu về hệ thống ISO 45001" do TS. Mai Thị Thu Thảo (Phân viện Khoa học Bảo hộ Lao động miền Nam) trình bày. Tại buổi sinh hoạt học thuật, giảng viên và sinh viên Khoa được chia sẻ những yêu cầu, nội dung về hệ thống ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhằm bảo vệ đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc được an toàn, cũng như bảo vệ được uy tín, lành mạnh của một tổ chức.