Nhảy đến nội dung
x

Văn bản pháp luật chuyên ngành_BHLĐ

 

 1. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, Luật số: 10/2012/QH13,
 2. LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, Luật số: 84/2015/QH13
 3. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, Số: 55/2014/QH13
 4. LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, số 27/2001QH10; LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY sửa đổi, số 40/2013/QH13
 5. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013, Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 6. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, ngày 22/8/2013, Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 7. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 8. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao đỘng
 9. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 10. Thông tư số 22/2010/TT-BXD, ngày 03/12/2010, Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
 11. Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH, ngày 16/02/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp.
 12. Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
 13. Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH, ngày 16/4/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi.
 14. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
 15. Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
 16. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 Quy định về công tác Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 17. Thông tư số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, ngày 27/9/2013, Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 18. Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 12/2/2014, Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
 19. Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 06/3/2014, Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tưcó yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 20. Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 02/02/2015, Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 21. Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016, Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
 22. Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016, Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
 23. Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 16/6/2016, Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 24. Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017, Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
 25. Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016, Quy định về Bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm Xã hội
 26. Thông tư 19/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016, Hướng dẫn Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
 27. Thông tư 28/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016, Hướng dẫn Quản lý Bệnh nghề nghiệp
 28. Thông tư 29/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016, Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hoá - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hoá tại nơi làm việc
 29. Thông tư 30/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016, Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
 30. Thông tư số 12/2006/TT- BYT, ngày 10/11/2006, Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.
 31. Thông tư số 14/2013/TT- BYT, ngày 06/5/2013, Hướng dẫn khám sức khỏe.
 32. Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH, ngày 13/10/1995, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 33. Quyết định số 915/QĐ-LĐTBXH, ngày 30/7/1996, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 34. Quyết định số 1629/QĐ-LĐTBXH, ngày 26/12/1996, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 35. Quyết định số 190/1999/QĐ-LĐTBXH, ngày 03/3/1999, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 36. Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH, ngày 26/12/2000, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 37. Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH, ngày 18/9/2003, Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 38. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007, Quản lý chất thải rắn.
 39. Nghị định số 81/2007/NĐ-CP, ngày 23/5/2007, Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
 40. Thông tư số 13/2007/TT- BXD, ngày 31/12/2007, Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 về Quản lý chất thải rắn.
 41. Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 22/4/2011, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.
 42. Thông tư số 20/2011/TT- BLĐTBXH, ngày 29/7/2011, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
 43. Thông tư số 04/2012/TT- BTNMT, ngày 08/5/2012, Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
 44. Thông tư 31/2014/TT-BCT, ngày 02/10/2014, Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
 45. Thông tư số 40/2011/TT- BCT, ngày 14/11/2011, Quy định về khai báo hóa chất.
 46. Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013, Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 47. Thông tư số 36/2014/TT-BCT, ngày 22/10/2014, Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
 48. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015, Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
 49. QCVN 21: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 21/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
 50. QCVN 22: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 22/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức chiếu sáng tại nơi làm việc
 51. QCVN 23: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 23/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
 52. QCVN 24: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 24/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
 53. QCVN 25: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 25/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
 54. QCVN 26: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 26/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
 55. QCVN 27: 2016/BYT ban hành theo Thông tư 27/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/6/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc
 56. Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động, ngày 10/10/2002
 57. Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 06 năm 2017, Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn ao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 58. Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 12 năm 2018, Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động